Forældre­myndighed, bopæl & samvær

Hvordan børnene skal ”deles”, når skilsmissen eller samlivsophævelsen er en realitet, er utvivlsomt én af de sværeste beslutninger. Derfor er mange forældre naturligvis i tvivl om, hvad der er bedst for deres børn.

Vi er vant til at rådgive og sparre om netop problemstillinger om samvær, bopæl eller forældremyndighed. Vi kan hjælpe dig før, under eller efter møder i Familieretshuset og senere ved retssager i Familieretten om forældremyndighed, bopæl og/eller samvær. Naturligvis også i de situationer, hvor Familieretten involveres fordi samværet ikke bliver overholdt.

Ditte har meget stor erfaring som specialiseret rådgiver i de familieretlige sager og vil altid give dig en ærlig vurdering og konstruktiv sparring. Du vil også være hjulpet godt gennem processen i Familieretten med Ditte ved din side, da hun velkendt navigerer rundt i de forskellige forløb, der tilbydes i Familieretten og dermed er i stand til at forud se, hvilken fremgangsmåde, der vil passe bedst til din situation.

Fælles forældre­myndighed

Som forældre har I et fælles ansvar for jeres barn/børn og udgangspunktet er fælles forældremyndighed ifølge forældreansvarsloven. Dette gælder også, selv om I som forældre vælger hinanden fra.

Når man har fælles forældremyndighed og ikke bor sammen, er den ene forælder bopælsforælder og den anden samværsforælder. Denne fordeling har betydning for, hvilke beslutninger om barnet, I hver især kan træffe.

Fælles forældremyndighed over jeres barn betyder, at I skal være enige om væsentlige beslutninger. Det er for eksempel beslutninger om skolevalg, skolefritidsordning, flytning til udlandet (men ikke flytning indenlands), navnevalg, religiøs tilhørsforhold og risikobetonede fritidsaktiviteter.

”Udover en yderst professionel service hjalp Ditte mig til at se rationelt på min bopælssag og med sin rolige og overbevisende tilgang, kom der hurtigt ro på min nervøsitet i den ubehagelige situation, jeg var i.”

– Jacob, klient i forældreansvarssag

Ophævelse af fælles forældre­myndighed

Hvis der ikke er holdepunkter for, at forældrene kan samarbejde til barnets bedste, vil den fælles forældremyndighed ikke blive fastholdt.

Hvis der er beviser for vold, væsentlig samarbejdschikane, misbrug eller psykisk sygdom som gør samarbejdet umuligt, vil det oftest føre til afslag på eller ophævelse af den fælles forældremyndighed.

Det er dog vigtigt at understrege, at bekymringerne skal kunne dokumenteres og også andre end forælderen skal kunne se, at det ikke fungerer for børnene. Det er Familieretten, der kan ophæve fælles forældremyndighed, hvis I er uenige.

Bopæl – hvor skal børnene bo?

Som forældre kan I selv aftale, hvor barnet skal bo. Selvom du eller din ekspartner flytter væk fra jeres tidligere fælles bopæl, kan du eller ekspartneren stadig blive barnets bopælsforælder. Hvis I er enige om delt bopæl, kan det også aftales mellem jer – men ingen myndighed kan træffe beslutning om delt bopæl. Du bør altid søge rådgivning før du evt. indgår en aftale om delt bopæl.

Hvis I ikke er enige om, hvem der skal have barnets folkeregisteradresse og dermed have barnet boende minimum halvdelen af tiden, skal du ansøge om at blive bopælsforælder hos Familieretshuset.

Hvis uenigheden fortsat består efter afholdelse af møde i Familieretshuset, skal sagen behandles og afgøres i Familieretten.

Skal du og dit barns forælder i Familieretten, kan vi hjælpe med at tilrettelægge sagen og lægge en strategi.

Med den nye familieretlige struktur pr. 1. april 2019 er det endnu mere vigtigt end tidligere at kontakte en erfaren advokat på området så tidligt som muligt i processen – og gerne før mødet i Familieretshuset. Det skyldes særligt, at det nu er Familieretshuset, der skal belyse sagen og iværksætte evt. undersøgelser inden sagen sendes til Familieretten.

Vi hjælper dig også med at undersøge mulighederne for, om du kan få fri proces, når retssagen starter op hos Familieretten.

Samvær

Det er vigtigt at tage hensyn til barnets alder og behov, når I flytter hver til sit og aftaler en samværsordning.
Hvis I ikke er enige om samværsordningen, er I nødt til at kontakte Familieretshuset og bede om hjælp. Det samme gælder, hvis du ønsker en eksisterende samværsordning ændret eller ophævet og den anden forælder er uenig. Ansøgningsblanketten finder du på www.familieretshuset.dk 

Familieretshuset kan træffe afgørelser i nogle samværssager, mens andre samværssager videresendes til Familieretten, hvis Familieretshuset ikke kan opnå enighed mellem forældrene. Oversendelsen til Familieretten sker, hvis der er tale om væsentlige ændringer eller komplekse sager.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er fastsat noget ”normalt” samvær i loven. Afgørelsen hviler på en konkret vurdering af, hvad der er bedst for det enkelte barn.

Afbrydes dit samvær – og har du ingen skriftlig aftale – så kan du søge kontaktbevarende samvær hos Familieretshuset. Overholdes en skriftlig samværsaftale ikke, vil det i stedet være Familieretten, der skal behandle sagen, hvis samværet af den grund er blevet afbrudt. Disse sager om ”udlevering af børn” kan ofte kræve hjælp fra en erfaring familieadvokat. Uanset om du er den forælder, der har fundet det nødvendigt at afbryde samværet – eller om du er den forælder, der pludselig afskæres kontakten til dit barn.

Skal du have juridisk hjælp?

Du er altid velkommen til at ringe til os helt uforpligtende.