Særlige regler for advokater

Advokatfirmaet Ditte Schou-Christensen ApS er organiseret som et advokatanpartsselskab med lokaler beliggende i Herning Kontorfællesskab, Bredgade 45, 2., 7400 Herning.

Ditte Schou-Christensen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Ditte Schou-Christensen er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Ditte Schou-Christensen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Som dansk advokatvirksomhed er Advokatfirmaet Ditte Schou-Christensen omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Ditte Schou-Christensen og/eller utilfredshed med adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller advokatens adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Advokatfirmaet Ditte Schou-Christensen ApS har klientbankkonti i Spar Nord, Herning.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.