Tvangs­fjernelse eller tvangs­adoption

I Danmark er ca. 13.500 børn anbragt udenfor hjemmet. 20 % af børnene er fjernet fra hjemmet uden forældrenes samtykke. Det vil sige, at ca. 2.600 børn er tvangsfjernet. Der er altså sket en voldsom stigning de seneste år. Børn tvangsfjernes, når myndighederne vurderer, at et barn tager skade af at blive i hjemmet. Det kan eksempelvis være, hvis forældre er voldelige, alkoholiserede eller alvorligt psykisk syge eller ikke har tilstrækkelige forældrekompetencer til at varetage omsorgen for barnet.

En tvangsfjernelse er noget af det mest indgribende både forældre og børn kan opleve. Derfor fremgår det af loven, at kommunen SKAL sørge for, at forældrene og børn, der er 12 år eller ældre får tilbudt gratis advokathjælp.

Bliver du som forælder udsat for en tvangsfjernelse af dit barn/dine børn, har du en række rettigheder og pligter. Det samme gælder, hvis du er barnet, der får at vide, at du skal anbringes uden for hjemmet. Uanset om du er enig eller uenig.

Kommunens krav

Der gælder en lang række krav for kommunens sagsbehandling i tvangsfjernelsessager. Det er vigtigt, at alle disse krav bliver opfyldt, da det kan have afgørende betydning for sagens udfald. En tvangsfjernelse er absolut sidste udvej, selv om kommunen er bekymret for et barn. Det er derfor vigtigt, at alle alternativer bliver belyst, forsøgt og afklaret, og det kan på det kraftigste anbefales at vælge en erfaren advokat, som kan hjælpe dig.

Du kan altid selv vælge, hvilken advokat du ønsker hjælp fra, hvis du eller dit barn skal tvangsfjernes.

" Jeg har flere gange arbejdet sammen med Ditte. Børn der bliver placeret hos os, kommer ofte med voldsomme oplevelser i rygsækken - og en hel del følger vi direkte til afhøring hos politiet, fordi der måske er sket noget kriminelt. I flere af de sager har børnene været heldige at få Ditte som deres advokat. Hver gang er jeg blevet imponeret over Dittes rolige tilgang til børnene. Hendes måde at tackle børn, som er blevet såret på den ene eller anden måde, gør at børnene hurtigt får tillid og åbner op for selv de sværeste ting. Men Ditte er ikke kun lyttende og forstående overfor børnene - hun er også vedholdende, professionel og dybt seriøs når hun går videre med sagerne. Ditte udstråler en ro der gør, at der hersker respekt om det hun siger og gør. Jeg har altid været fuldstændig tryg, når Ditte har fået tildelt en af de sager for børn jeg har haft under vingerne."

– Anna-Mette, akutplejemor

Din advokat til hjælp ved tvangsfjernelse

Ditte har gennem en årrække været advokat for adskillige forældre og børn i tvangsfjernelsessager. I disse sager sættes der særligt pris på, at Ditte har respekt for det enkelte menneske, er god til at lytte, men samtidig giver dig sin uforbeholdne vurdering i et letforståeligt sprog.

Ditte roses ofte for at være særlig god til at hjælpe forældre samt at få etableret en god og tillidsfuld kontakt til børnene i sagerne, når hun repræsenterer dem. Et barn har krav på egen advokat, når barnet er 12 år eller ældre. På den måde belyses sagen yderligere fra barnets aspekt, inden der træffes afgørelse.

Sager om anbringelse af et barn uden samtykke, behandles først i den pågældende kommunes Børn- og Ungeudvalg. Hvis der er utilfredshed med afgørelsen, skal Ankestyrelsen behandle sagen. Til sidst vil byretten behandle sagen, hvis også Ankestyrelsens afgørelse påklages.

Du kan også få hjælp af Ditte, hvis du er blevet indkaldt til et møde i Ankestyrelsen – uden der har været afholdt møde i Børn & Ungeudvalget først. Det sker i sager, som Ankestyrelsen tager op af egen drift. Det kan ske, hvis Ankestyrelsen er bekymret for, om kommunen varetager opgaven korrekt, hvis der er bekymring for et barn.

Tvangsadoptions­sager

De seneste år er der sket en politisk udvikling, som peger i retning af, at kommunerne skal overveje, om der skal indstilles til tvangsadoption af børn – i stedet for blot en mulig livslang anbringelse uden for hjemmet. Selv om sagerne fortsat er relativt få, er Ditte én af de advokater, der ofte anvendes i disse sager. Processen for en tvangsadoptionssag adskiller sig på nogle punker fra tvangsfjernelsessagerne. Blandt andet skal børn under 12 år også have egen advokat, hvis der indstilles til adoption ligesom evt. klage over de trufne afgørelser ikke stopper ved byrettens dom. I tvangsadoptionssagerne er landsretten den sidste instans, der skal vurdere sagen.

Ditte har stor ydmyghed i forhold til disse sager – og er meget opmærksom på, at der aldrig er to sager, der er ens – og sagerne skal derfor heller ikke behandles ens.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål om tvangsfjernelser og/eller tvangsadoptioner.